ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

εμπορικό δίκαιο

εμπορικό δίκαιο
Προηγούμενο
2/6
Επόμενο

Αναλαμβάνουμε τη σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και παρέχουμε δικαστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά και εργασιακά ζητήματα, που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους καθώς και κατά το στάδιο λύσης και εκκαθάρισής τους.

  • Εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο της πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων (Ν. 3588/2007 και Ν. 4738/2020) καθώς και στα άρθρα 68 επ. Ν 4307/2014 περί υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
  • Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη εμπορικών συμβάσεων και την εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου